Heufs Volksfeest

Huisregelement 2019

Huisregelement 2019  


Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, zijn de bezoekers akkoord met de huisregels van Stichting Volksfeest de Hoven, welke hieronder staan:

Om het verblijf voor alle bezoekers van het Heufsvolksfeest zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op dit evenement, tenminste de onderstaande huisregels

• Bezoekers van evenementen van Stichting Volksfeest de Hoven


 • AANSPRAKELIJKHEID

Betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Stichting Volksfeest de Hoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Stichting Volksfeest de Hoven, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 • GEHOORBESCHERMING

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie.

 • ROKEN

Op door Stichting Volksfeest de Hoven georganiseerde evenementen is het alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.

 • GEDRAGING BIJ VERLATEN TERREIN

Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving. Daarbij mogen drinkbekers niet meegevoerd worden naar buiten.

 • TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker op het terrein worden geweigerd.

 • HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENTENTERREIN MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, lachgasampullen (of gelijkwaardig),etenswaren (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voertuigen, huisdieren, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend.

 • TOILETTEN

Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

 • FYSIEK EN/OF VERBAALGEWELD

Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of personeel wordt niet getolereerd.

 • KLEDING

Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede supporterskleding is niet toegestaan.

 • DRANKMISBRUIK

Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd. Bovenal wordt er geen alcohol geschonken beneden de 18 jaar en constatering zal leiden tot verwijdering van het feest. Daarnaast wordt het overgeven van alcohol door een meerderjarige aan een minderjarige als overtreding beschouwd. Legitimatie is verplicht en op verzoek van de organisatie/ beveiliging dient deze getoond te worden.

 • Minimumleeftijd

Wij hanteren geen minimumleeftijd. Personen onder de veertien jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

 • MARKETING

Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

 • HUISREGELS ZIJN LEIDEND

De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen.

 • AANWIJZINGEN ZIJN BINDEND

Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 • VISITATIE/FOUILLERING

Wanneer beveiliging verzoekt om controle van meegevoerde bagage, dan wel het fouilleren aan kleding dient men mee te werken. Wanneer men niet meewerkt behoudt de organisatie/beveiliging het recht deze persoon van het evenemententerrein te verwijderen, dan wel de toegang te weigeren.

 • OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.


BIJ HET BETREDEN VAN DIT EVENEMENT GA JE AKKOORD MET DIT REGLEMENT.